Samenwerking

Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot SADA
bewaart je verleden voor de toekomst!

Het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) werd opgericht in 2013 door Daniel Schepens. Al meer dan 45 jaar is Daniel geinteresseerd in de grenzen van de genealogie en kwam zo met verscheidene archivalische bronnen in contact. Het beschrijven en inventariseren van archieven interesseerde hem dusdanig dat hij na zijn beroepscarrière terug naar de universiteit trok en daar een Master na Master in de Archivistiek behaalde.

“Die opleiding in de Archivistiek geeft je natuurlijk het nodige inzicht in de terminologie en de technieken van het inventariseren alsook alle andere aspecten die hieraan verbonden zijn. Het vak van “archivaris” is ook volop in verandering. Het imago van Jomme Dockx uit de “Collega’s” is zeer achterhaald. Archivarissen kijken niet enkel naar het opbergen van “oude documenten” maar zij gaan zich ook toeleggen op de processen die zich binnen de administratie afspelen. Door de juiste acties te nemen kan het archiveren op een veel systematischer manier gebeuren wat dan weer de efficiëntie van de administratieverwerking bevordert, zonder dat de wettelijke voorschriften van het archiveren in het gedrang komen. Door mijn opleiding als ingenieur heb ik in mijn beroepsleven dan ook heel wat aan processturing gedaan”, aldus Daniel.

De missie van SADA spitst zich toe op het “centraliseren, beschermen en uitbreiden van het Groot-Aarschot’s archief en het beschikbaar stellen ervan aan iedereen die er gebruik wil van maken, binnen de wettelijke voorschriften”.
Deze missie wordt gerealiseerd door een aantal strategische doelstellingen die we in vier woorden kunnen weergeven: “verzamelen, inventariseren, bewaren en ontsluiten”.
Het uiteindelijke doel van SADA is uit te groeien tot een volwaardig stadsarchief zoals dit bestaat in de gemeenten en steden van gelijkaardige omvang.
Bij de aanvang in 2013 telde SADA drie vrijwillige medewerkers, vandaag is het team uitgegroeid tot 12 vrijwilligers die elke dinsdag en soms ook op donderdag samenkomen in de gebouwen van de Stedelijke Bibliotheek.

Het SADA tracht eenheid te bereiken in het versnipperde landschap van bestaande archiefbronnen in Aarschot.
Archieven bevinden zich o.a. in Huis Verdonck in Langdorp, in de kelders van het Stadhuis, in de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk, bij de kerkfabrieken, het Stedelijk Museum, het OCMW, bij de scholen, de verschillende Aarschotse verenigingen en ondertussen, bij gebrek aan een stadsarchief, bij talrijke privépersonen en verzamelaars.
Naast documenten, in de vorm van agenda’s, notulen, dossiers, brieven en akten, worden ook kaarten, foto’s, films, video’s en digitale bestanden gearchiveerd.

SADA ontsluit zijn archieven in de Archiefbank Hageland, een initiatief van het SADA en het Stadsarchief Diest. De twee collecties zijn in deze databank opgenomen en de archiefbeschrijvingen kunnen door de onderzoeker worden geraadpleegd. De originele documenten zijn in de aangegeven archiefbewaarplaats terug te vinden.

De collectie van SADA is in de Archiefbank Hageland onderverdeeld in vijf categoriën: overheidsarchieven tot 1796, overheidsarchieven na 1796, kerkelijke archieven, privé archieven (nog eens onderverdeeld in bedrijven, verenigingen en personen) en collecties. De collecties omvatten o.a. affiches, doodsprentjes, foto’s, kranten, postkaarten, boeken en tijdschriften.

Op regelmatige basis ontvangt SADA nieuwe archieven die worden geïnventariseerd, desgevallend behandeld met de stofzuiger en bewaard in zuurvrije dozen en mappen, geheel volgens de hedendaagse archivalische normen. Het team van SADA komt, indien gewenst, ook zelf ter plaatse om de archieven op te halen.

Mocht U in het bezit zijn van een archief, of weten waar er zich een collectie bevindt dan kan U ons altijd contacteren. Ofwel kan het archief overgedragen worden aan SADA ofwel kan U ervoor kiezen om de collectie zelf te archiveren. Wij stellen U de nodige archiefschema’s voor die Uzelf invult en bijhoudt en waarvan U een kopie naar SADA stuurt. Deze inventaris wordt dan opgenomen in de Archiefbank Hageland.

Voor alle informatie, consultaties en/of schenkingen kan U terecht bij het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) via sada@aarschot.be
Het centrum is vrij toegankelijk op dinsdag tussen 13.30u en 16.30u. Dinsdagvoormiddag na afspraak op de tweede verdieping van de Stadsbibliotheek, Elisabethlaan 103a.